...

GDPR

Persondatapolitik

Kære klient eller dig, som overvejer at blive klient hos Lærke Sølling Akupunktur.

Her følger vores persondatapolitik. Det er vigtigt for os, at du føler dig i gode hænder, at du ved, at vi passer godt på dine oplysninger, og at vi kun opbevarer de oplysninger, der er nødvendige at opbevare.

Hos Lærke Sølling akupunktur (CVR.nr.: 41833130) er den dataansvarlige: Lærke Sølling. Stentoften 31, Rebild, 9520 Skørping. Vi kan kontaktes på info@laerke-soelling-akupunktur.dk eller tlf.nr.: 81 21 60 61. 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Hos Lærke Sølling Akupunktur opbevarer vi nødvendige personlige oplysninger om klienten for, at klienten kan modtage den behandling, som diagnosticeres til at være nødvendig i forbindelse med klientens henvendelse.

Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.

Inden påbegyndt behandling af en ny klient indhenter vi et skriftligt samtykke, som stiller os i stand til at opbevare nødvendige personlige oplysninger om klienten, for at klienten kan modtage den behandling, som diagnosticeres til at være nødvendig i forbindelse med klientens henvendelse. Klienten bekræfter samtidig følgende:

– Jeg bekræfter samtidig, at jeg er blevet informeret om, at samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi jeg har afgivet den frivilligt

– Oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det, min henvendelse vedrører

– Oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes

– Jeg til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger

– Mine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse

 Jeg kan tilbagekalde samtykkeerklæringen, og at mine personlige oplysninger derefter slettes eller anonymiseres.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger: Kontakt dataansvarlig Lærke Sølling på email: Info@laerke-soelling-akupunktur.dk

Opbevaring af dine persondata:

Databehandler: EasyPractice ApS (Terapeutbooking.dk) – Bookingsystem og sikker elektronisk opbevaring af klientens journaler og samtykke.

Databehandler: Dinero Regnskab ApS (Dinero.dk) – Regnskabssystem.

Databehandler: Simply.com A/S (Simply.com) – Hjemmesideudbyder og mailleverandør.

Indhold i databehandleraftalen:

– databehandleren må kun behandle personoplysninger, efter instruks fra den dataansvarlige.

– den dataansvarlige skal sikre, at databehandlerens medarbejdere er underlagt fortrolighed/tavshedspligt.

-databehandleren skal have passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

– databehandleren skal indhente godkendelse fra den dataansvarlige ved brug af underdatabehandlere.

-databehandleren skal bistå den dataansvarlige i forhold til bl.a. at:

1. sikre de registreredes rettigheder.

2. sikre overholdelse af kravene til dataenes behandlingssikkerhed, notifikation og konsekvensanalyse.

–  databehandleren skal slette eller tilbagelevere personoplysninger ved aftalens ophør

– databehandleren stiller oplysninger/dokumentation til rådighed for den dataansvarligeog bidrager til revision og inspektioner

Det er den dataansvarlige, der skriftligt skal definere, hvilke personlige oplysninger, der overlades til databehandleren.

De øvrige punkter er de krav, som den dataansvarlige stiller til, at databehandleren beskriver og leverer skriftligt.

Typen af personoplysninger der behandles: Behandlingerne indeholder personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier. Leverandørens og eventuelle underdatabehandleres niveau for behandlingssikkerhed bør afspejle oplysningernes følsomhed. Det er kun databehandleren EasyPractice ApS (Terapeutbooking.dk: bookingsystem, og opbevaring af samtykke og journaler) der opbevarer følsomme personoplysninger, det vil sige alle de nedenstående kategorier af personoplysninger. Lærke Sølling Akupunkturs resterende databehandlere (dinero Regnskab ApS og Simply.com A/S) opbevarer kun almindelige personoplysninger.

Almindelige personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6)

X Almindelige personoplysninger

Følsomme personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9):

X  Helbredsoplysninger

Oplysninger om cpr-nummer (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 87)

X  CPR-numre (Kun i tilfælde hvor klienten ønsker tilskud fra egen privat sundhedsforsikring, og hvor klienten derfor har samtykket særskilt til dette)

Dine rettigheder:

–  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

– Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

– Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Klagemuligheder til Datatilsynet:

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Scroll to top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.